Vår
skola

"Skolan är öppen för alla och
präglas av småskalighet som
ger en lugn och trygg miljö."

Välkommen till Kvarsebo Skola

Kvarseboskolan är en fristående skola som helt följer Skolverkets läroplan. Den är öppen för alla och präglas av småskalighet som ger en lugn och trygg miljö. Eleverna har sin hemvist i två klassrum där skolarbetet bedrivs i små, flexibla grupper. Informationsteknologi och datorer används i undervisningen.

Skolans inriktning
Skolans  inriktning är allmän. Det övergripande syftet är gemensam pedagogik från förskolestart t o m årskurs sex. Skolan samarbetar med lokalt anknutna föreningar och företag.

Skolverksamheten är åldersintegrerad och riktar sig till elever i åldrarna 6 till 13 år.

Hänsyn tas till varje elevs behov och stor vikt läggs vid det individuella lärandet. För att skapa trygga, självständiga och kreativa individer finns det i skolans verksamhet stort utrymme för elevens emotionella utveckling.


Kö-regler
Om antalet sökande till skolan överstiger antalet platser tillämpar Kvarsebo skola följande köregler:
1.       Barn med syskon, som är placerade på skolan, har förtur.
2.       Barn som går på Kvarsebo förskola, har förtur. *
3.       Barn med längst kötid, med undantag för de ovanstående förturerna. Kötiden räknas från det datum som Kvarsebo skola mottar önskemål om placering i kön.

*Gäller barn som är inskrivna på Kvarsebo förskola 1 januari, samma år som barnet ska börja i förskoleklass.
För mer info och för att ställa ett barn i kö kontaktar rektor på 
rektor.kvarsebo@gmail.com

DOKUMENTARKIV

Läsårstider Kvarseboskola:

Ledighetsansökan:

Skolblankett - Ändring av skolgång:

Tider för skoldagarna läsåret 23-24
Skolan börjar 8.20 för alla elever
Årskurs F-3 slutar 13.30 alla dagar
Årskurs 4-6:s sluttid måndag-torsdag är 14.30 och fredagar 14.10.


Maten
Maten levereras från Råsslaskolans kök. Till varje måltid serveras ett stort utbud av grönsaker samt mellanmjölk och hårt bröd. 


Skolhälsovård
Skolan tillhandahåller förebyggande hälsovård. Det innebär att elevernas vikt, längd, ryggar och allmänna hälsotillstånd kontrolleras samt att vissa vaccinationer utförs. I de fall en elev behöver träffa skolhälsovårdspersonal sker detta efter samråd med ansvarig lärare.


Bokbussen
kommer en gång i månaden. Elever i årskurs 1-6 har egna lånekort som förvaras på skolan (om inte vårdnadshavare vill att eleven ska ha kortet hemma för att kunna använda det privat). Elever i f-klass använder ett gemensamt lånekort. Detta är ett krav från stadsbiblioteket då de vill förhindra att böcker ej lämnas tillbaka.

Skolskjuts
Generellt gäller att elever i en friskola inte har rätt till skolskjuts om det inte finns möjlighet att åka med allmän kollektivtrafik.  När det gäller Kvarsebo skola har det när friskolan startade tagits ett beslut att elever ska ges möjlighet till skolskjuts.

Beslutet innebär att elever i Kvarsebo skola från och med förskoleklass till och med årskurs 6, som har behov av skolskjuts ska kunna få det inom ramen för det ekonomiska utrymmet för verksamheten. Skolverksamheten får inga kommunala eller statliga bidrag riktat till skolskjuts utan medlen tas av det allmänna bidraget för varje elev.
   
*Förälder/vårdnadshavare ansöker, inför varje nytt läsår, skriftligt hos rektor före 1 maj om behov av skolskjuts för kommande läsår
*Besked lämnas till förälder/vårdnadshavare innan skolavslutningen på vårterminen
*Beslut om skolskjuts för varje enskild elev tas av styrelsen utifrån uppgifter från rektor

Vid frågor eller ansökan om skolskjuts kontakta skolans rektor. 

Förskoleklass

Förskoleklassens verksamheten är en övergång mellan förskolan och grundskolan och ska kombinera de båda verksamheternas arbetssätt och metodik. Lek och skapande ska ingå som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara.
 
Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.
 
Verksamheten styrs av del 1 och 2 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11. Förskolans läroplan gäller inte för förskoleklassen.
 
Vår förskoleklass arbetar vid ett flertal tillfällen i veckan i en egen grupp. Då arbetar de med skolförberedande matematik och läsinlärning. Under resten av dagen är de integrerade i vår skolverksamhet. Syftet är att stimulera varje barns utveckling och lärande där vi utgår från en helhetssyn på barnet samt dennes behov. Barnen får ta del av och introduceras till skolans verksamhet på ett lekfullt och lustfullt sätt.

Information till föräldrar

På länken nedan finner du som förälder information om t.ex. olycksfallsförsäkring, föräldraråd, olika planer,  policys och andra viktiga dokument.