Vårt
Fritids

"Fritidshem ska vara en pedagogisk verksamhet som ska komplettera
skolans samt erbjuda eleverna en
meningsfull fritid och rekreation. "

Välkommen till vårt fritidshem

Skolbarnomsorgsverksamhet i Kvarsebo skola

Fritidshem ska vara en pedagogisk verksamhet som ska komplettera skolans samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Samtidigt ska fritidshemmet vara organiserat så att det möjliggör för föräldrar att förvärvsarbeta eller studera.

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt:

Tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven.
Innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan. Tillsammans bör skola och fritidshem bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmet styrs av skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Dessutom ska fritidshemmet tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet från 2011.

  • Skolbarnomsorgen är tillgänglig 6.15- 8.20 samt från skoldagens slut till 18.30.
  • Tillgång till skolbarnomsorg gäller den tid föräldrar arbetar eller studerar, samt restid från lämning till hämtning av barnet. Samma riktlinjer tillämpas som gäller för kommunal skolbarnomsorg i Norrköpings kommun. 
  • Ansvarig fritapersonal ska erhålla uppgift om elevens behov av skolbarnomsorg minst 7 dagar i förväg för planering av verksamheten.


Inlämning av schema, schemafrågor  

forskola.frita@gmail.com
Förskola/frita: 0768-49 60 70
 

Information

  • Ändras behovet av omsorg från uppgift som lämnats, t ex eleven har inte behov av omsorg under jullovet eller studiedagen som tidigare uppgivits, ska personalen informeras om detta snarast möjligt.  
  •  Förälder/vårdnadshavare som har en arbetssituation vilken medför att det inte är möjligt att lämna uppgift om elevens behov minst 7 dagar i förväg ska lämna en skriftlig ansökan till skolans styrelse om dispens från ovanstående regel. Dispens söks terminsvis. Dispens gäller inte under v 28-31. Blankett erhålls av ansvarig personal.
  • Verksamheten är öppen lov- och studiedagar under terminerna. 
  • Aktiviteterna på fritidshemmet anpassas efter antalet elever och den tid eleverna vistas där. 
  • Eleverna får mellanmål ca 14.30.
  • Ansökan om skolbarnomsorg för elever som bor i Norrköpings kommun görs till Norrköpings kommun och avgift för verksamheten betalas till kommunen. Här hittar du mer info: https://norrkoping.se/skola-och-forskola/grundskola/fritidshem
  • Elever i andra kommuner kontaktar Kvarsebo skola direkt för att ansöka om plats. 
                                                                                          

Information till föräldrar

På länken nedan finner du som förälder information om t.ex. olycksfallsförsäkring, föräldraråd, olika planer,  policys och andra viktiga dokument.