GDPR

Kvarsebo förskola och skola tillämpar de nya reglerna enligt GDPR (General Data Protection Reglulation.

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen?
EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen i Sverige.

Mer info hittar du här >> 

Hur behandlar Kvarsebo skola och förskola dina personuppgifter?
De elever som finns inom Kvarsebo skola och förskolas verksamheter registreras i de digitala system som vi använder. Endast de personer inom skolan/förskolan som behöver åtkomst till personuppgifter kommer åt dessa.
Vilken laglig grund har Kvarsebo skola och förskola för personuppgiftsbehandlingen gällande barn/elever i verksamheten?

Nödvändigt för att utföra en uppgift av allmänt intresse
Vissa personuppgifter behöver vi behandla för att kunna bedriva skola. Dessa är barn/elevers namn, personnummer, betyg, dokumentation kring din kunskapsutveckling, dokumentation kring vissa utredningar vi enligt skollagen är skyldiga att genomföra, närvaronoteringar, dokumentation kring grupptillhörighet, språkval, modersmål, studiehandledning på modersmålet. Vidare kommer vi under vissa förutsättningar även behandla orosanmälningar till socialtjänst.

Samtycke
I de fall skolan/förskolan behandlar personuppgifter som inte är nödvändiga för att bedriva skola kommer vi att be dig eller dina vårdnadshavare om samtycke.

Kontakter med hemkommunen
Vi kommer behandla namn och personnummer i kontakter med barn/elevers hemkommun så att hemkommunen kan identifiera barnet/eleven och för att vi ska kunna erhålla skolpeng.

Vilken laglig grund har skolan för personuppgiftsbehandlingen om du inte är elev hos oss?

Om du/ditt barn inte går på Kvarsebo skola och förskola, men ansöker till oss kommer personuppgifterna att behandlas av oss i ansökningsprocessen.

Barn/elever som tidigare har gått på vår skola eller förskola kommer vi fortsatt behandla vissa personuppgifter om även efter studietiden. Dessa personuppgifter begränsas till namn och eventuellt betyg. Alla andra personuppgifter kommer vi att radera inom 6 månader efter det att barnet/eleven slutat i verksamheten.

Personuppgifter inom elevhälsan
Inom ramen för elevhälsans arbete registrerar skolan/förskolan vissa känsliga personuppgifter. Dessa kan vara hälsotillstånd, till exempel diagnoser eller andra liknande tillstånd. Dessa uppgifter är särskilt nödvändiga för att vi ska kunna ge barnet/eleven rätt stöd vid behov.

Kvarsebo skola och förskola kan också behandla utredningar som är beställda, eller inlämnade, medicinska och/eller psykologiska utredningar, förutsatt att dessa utredningar är särskilt nödvändiga att känna till för att ge barn/elever rätt typ av stöd.
Kommer Kvarsebo skola och förskola behandla barn/elevers personuppgifter till något annat?

Kvarsebo skola och förskola kommer endast, utan undantag, att behandla personuppgifter för de skäl, och den lagliga grund, de registreras för.
I de fall vi önskar behandla dina personuppgifter för något annat ändamål, kommer vi att be om samtycke till detta. Detta samtycke kan återkallas närsomhelst.

Rättelse av felaktiga personuppgifter
Du kan begära att vi rättar en felaktig personuppgifter vi har registrerat om dig eller ditt barn. Denna begäran gör du enklast genom att kontakta oss på rektor.kvarsebo@gmail.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi just om dig?
Du kan begära ett registerutdrag om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Skicka denna begäran till rektor.kvarsebo@gmail.com. Vi kan dock inte lämna ut uppgifter om någon annan än den registerutdraget gäller, därför behöver en bestyrkt kopia av din legitimation eller att du besöker oss personligen.

Personuppgiftsansvarig är:
Kvarsebo Skola
Kvarsebovägen 108
618 93 KOLMÅRDEN