Information
till vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare

På den här sidan hittar du som vårdnadshavare information om våra planer och rutiner. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss
 

Dokumentarkiv

Olycksfallsförsäkring

Skolor i Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och omfattar förskolebarn/skolelever som går i skola i Norrköping. Mer information hittar ni här >>

Föräldrarådet

Vi är en grupp föräldrar, från både skola och förskola, som tillsammans utgör föräldrarådet. Två gånger per termin träffar vi också rektor i ett skolråd. Vår funktion är att ta emot synpunkter, funderingar och frågor från er föräldrar, som vi sedan diskuterar med rektor på skolrådet. Men vi planerar också träffar, kick-off'er och andra roligheter. Vi agerar helt enkelt bollplank mellan föräldrar och förskola/skola. Vi föräldrar har all möjlighet att vara delaktiga i våra barns verksamhet, förändra och göra nytta! Och det tycker vi är viktigt!

Så tveka inte att höra av dig till oss med dina funderingar.

Vi finns på mejlen foraldraradet.kvarsebo@gmail.com
Alla skrivelser vi får in förblir anonyma inför rektor om så önskas.

Klagomålsrutiner

På Kvarsebo skola pågår ständigt ett systematiskt kvalitetsarbete för att förskolan och skolan ska utvecklas. En stor del i arbetet är barns, elevers och vårdnadshavares delaktighet och inflytande över verksamheten. I och med införandet av den nya skollagen (2010:800) ska varje barn, elev och/eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål. Varje huvudman ska dessutom utarbeta skriftliga rutiner för hur arbetet kring klagomålshanteringen ska bedrivas.
”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”
(4 kap 8 § Skollagen)

Eftersom vi ständigt vill förbättra våra verksamheter är alla synpunkter från barn, elever, vårdnadshavare och allmänhet viktiga. Kvarsebo skola strävar efter att all personal ska ha en god dialog med barn, elever och vårdnadshavare i det dagliga arbetet.

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd, ser vi främst att du kontaktar den person som klagomålet berör. Du kan även vända dig till din mentor eller någon annan vuxen på skolan som du känner förtroende för. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du vända dig till rektor. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål till skolans styrelse.
 
Rutiner för skriftliga klagomål
Skriftliga klagomål tas om hand och utreds av rektor eller styrelse. Rektor eller styrelse ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras.
Bekräftelse och återkoppling till den klagande ska ske senast inom sju dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit. Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas. Använd nedan blankett.

1.  Om du har en undran eller ett klagomål vänder du dig alltid i första hand till den/de i verksamheten som klagomålet berör.
 
2.  Om problemet kvarstår vänder du sig till rektor
 
3. Om problemet fortfarande kvarstår kan du vända dig till skolans huvudman genom skolans styrelse
 
Kontakter
Rektor och skolchef:
Hanna Blomstrand
rektor.kvarsebo@gmail.com
0768-12 60 70
 
Huvudman Föreningen Kvarsebo skola
Ordförande:

Anna Karin Tilleby ordforande.kvarsebo@gmail.com 

Kontaktperson för anmälningsärenden:
Annelie Elb Söderlund
annelieesd@gmail.com

Marguerite Gideland
margueritegideland@hotmail.com

Bedömning och betyg

Skriftliga omdömen, Utvecklingssamtal och Individuell utvecklingsplan
 
Alla elever och elevers vårdnadshavare har rätt, enligt skollagen, till ett utvecklingssamtal minst en gång per termin. Informationen vid utvecklingssamtalet ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i förhållande till läroplanen och handla om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas.

Vid utvecklingssamtalet ska läraren också presentera en skriftlig individuell utvecklingsplan som ska innehålla:
omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eller ämnesområden som eleven får undervisning i, och beskrivning av insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen.
Betyg
 
Från och med höstterminen 2012 ska betyg sättas från årskurs 6 i grundskolan i alla ämnen. Betyg sätts efter en sexgradigbetygsskala A-F, där F innebär att att eleven inte uppnår kunskapskraven.