Vår
förening

"Den ideella Föreningen Kvarsebo Skola bildades 2003 efter att Norrköpings kommun beslutat att lägga ner den kommunala
skolan i Kvarsebo. Skolverksamheten startade 2004. Vi firade därmed 10 år som skola 2014"

Om föreningen

Den ideella Föreningen Kvarsebo Skola bildades 2003 efter att Norrköpings kommun beslutat att lägga ner den kommunala skolan i Kvarsebo. Friskolan startade höstterminen 2004 och sedan dess finns det åter en väl fungerande skolundervisning i Kvarsebo.

Från 2010-07-01 bedriver Föreningen Kvarsebo skola även förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1-5 år.

Föreninges styrelse är arbetsgivare för skolans lärare och personal och sätter upp riktlinjer för verksamheten. Ekonomin grundar sig på de kommunala friskolebidragen.

Bli medlem i Ideella föreningen Kvarsebo skola

Från och med 2021 har vi slopat kravet på medlemsavgift i Kvarsebo skola. Det innebär att du som är medlem och vill fortsätta vara det inte behöver betala in någon avgift för att förnya ditt medlemskap. På så sätt hoppas vi behålla fler medlemmar från år till år.

 • Vet du att du är medlem och vill fortsätta vara medlem behöver du inte göra någonting alls. Då är du fortsatt medlem till dess att du säger upp medlemskapet.
 • Är du osäker på om du är medlem ELLER vill du bli medlem. Skicka ett mejl till medlem.kvarsebo@gmail.com och uppge att du vill bli medlem. Ange om det är familjemedlemskap eller enskild medlem, samt ditt förnamn och efternamn.
 • Är du medlem och vill gå ur föreningen så skickar du också ett mejl till medlem.kvarsebo@gmail.com och uppger att du vill gå ur, samt anger förnamn och efternamn.

Medlemsavgifterna som har betalats in har tidigare använts bland annat till att utveckla skolans bibliotek. Den som vill är fortsatt varmt välkommen att bidra till det genom att betala in en frivillig medlemsavgift genom att swisha till 123 405 38 15. Det går även att använda vårt bankgirokonto nr 5385-4410. Skriv Medlemsavgift på inbetalningen.
 
Medlemskap är inte ett krav för den som vill placera sitt/sina barn i Kvarsebo skola eller förskola. 

Hälsningar Styrelsen

Styrelse

Rektor och lärare ansvarar för all undervisning och verksamhet i skolan. Föreningen och dess styrelse är skolans huvudman och är ytterst ansvarig för skolans ekonomi och övriga grundförutsättningar. Styrelsen utarbetar riktlinjer för hur verksamhten skall bedrivas i form av verksamhetsplaner, handlingsplaner, regelverk och budgetramar.

Styrelsen består av:

 • Anna Karin Tilleby ordförande, 0703-733 172 
  ordforande.kvarsebo@gmail.com 
 • Ingrid Franzén, ledamot, Sekreterare
 • Caroline Bengtzboe, ledamot, Kassör
 • Marguerite Gideland, ledamot
 • Marie-Louise Cederblad, ledamot
 • Niklas Einevik, ledamot
 • Kamila Kontarska-Raurowicz, ledamot
 • Kristina Lindberg, suppleant
 • Annelie Elb Söderlund, suppleant


Adjungerande ekonom:

 • Annica Christina Forslund

Ekonomi - skolans förutsättningar

Förutsättningarna för vår verksamhet är i huvudsak beroende av statens och kommunens regler samt vår förmåga att erbjuda en verksamhet som tillgodoser elevers behov. Ex på regelverk som anger begränsningar och möjligheter är:

· Skollagen

· Läroplaner

· Behörighetsbestämmelser och politiska beslut

· Regleringar på såväl kommunal som statlig nivå om avgifter och ekonomiska ersättningar.

Skolverkets beslut om godkännande av friskola i Kvarsebo ligger till grund för att bedriva verksamhet och rätt till bidrag. Godkännandet gäller så länge verksamheten inte bryter mot gällande lagstiftning. Lagstiftningen innebär också att vi har rätt till konkurrensneutral ekonomisk ersättning från kommunen efter Skolverkets godkännande. De ekonomiska ramarna fastställs i varje enskild kommun.
Avtal på bidragsfinansierad skolverksamhet är tecknat mellan Föreningen Kvarsebo skola och Barn- och Ungdomsnämnden Norrköpings kommun och innefattar bl a:

· Att verksamheten skall bedrivas enligt de allmänna mål och riktlinjer som följer utifrån de styrdokument som reglerar verksamheten lokalt och nationellt.

· Föreningen åtar sig att bedriva undervisning i årskurs 1-6 och förskoleklass

· Föreningen åtar sig att tillhandahålla fritidshem för ålder 6-9 år.

· För fritidshemsverksamheten gäller plats för barn till föräldrar som är förvärvsarbetande, studerande eller arbetssökande.

· Föreningen svarar för barnens skolhälsovård enligt Norrköpings kommuns fastställda program.

· Ekonomisk ersättning utgår från nämndens fastställda grundbelopp, lokaler samt momskompensation.

· Ersättningen utgår för faktiskt inskrivna barn.
Ersättning från kommunen

Friskolor får ersättning från den kommun där deras elever är bosatta. För att få ersättning måste skolan vara öppen för alla. Man får inte välja vilka elever man tar emot. Alla typer av elevagifter är förbjudna. Om inte alla elever kan erbjudas plats på grund av skolans storlek gäller för grundskolan kötid, närhetsprincipen och syskon förtur.

Friskolor har rätt till en ersättning per elev som är lika stor som eleverna kostar i kommunens skolor. Kommunerna brukar dock göra avdrag, bland annat för sin beredskap för inflyttning av elever. Dessutom har friskolor inte rätt till ersättning för skolskjuts men däremot för moms som kommunala skolor inte belastas med. 

 

Skolfastigheteten

Föreningen hyr skolfastigheten av Norrköpings kommun. Skolbyggnaden och skolgården ägs och förvaltas av Norrköpings kommuns fastighetsbolag.

 

Stadgar

Organisation

Föreningen Kvarsebo skola är en ideell förening.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Organisationsnummer 802414 - 4779.
Föreningen bedrivs i Kvarsebo, Norrköpings kommun, Östergötlands län

§ 1. Ändamål

Bedriva förskoleverksamhet för barn 1 - 6 år, skolverksamhet från och med förskoleklass till och med årskurs 6 samt skolbarnomsorg i Kvarsebo i enlighet med skollagen och gällande styrdokument.
 

§ 2. Verksamhet

Föreningens uppgift är att vara huvudman för förskole- och skolverksamhet och vid behov skolbarnomsorg i Kvarsebo. Förutsatt att verksamheten är godkänd av kommunen och skolverket.


§ 3. Medlemskap

Medlemskap erbjuds var och en som är intresserad av att förskole- och skolverksamhet bedrivs i Kvarsebo. Medlemsavgift betalas för kalenderår, senast 31/12. Årsavgiften bestäms för påföljande år på ordinarie årsmöte. För att ha rösträtt vid föreningens årsmöte ska medlemsavgift vara betald föregående år eller gällande år fram till årsmötet.


§ 4. Styrelsen

Föreningen representeras av en styrelse. Styrelsen består av ordförande och sex ordinarie ledamöter samt två ersättare. Ordförande väljs på ett år, övriga ledamöter på två år växelvis. Ersättare väljs på ett år. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder en gång i månaden förutom juli. Vid omröstning har ordförande utslagsröst. Protokoll skall föras vid styrelsens sammanträden och justeras av mötet utsedd justerare.

Styrelsens uppdrag:
  · Bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör samt andra funktionärer som anses erforderliga.
  · Att arbeta i enlighet med riktlinjer som anges i § 1.
·  Förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
  · Kalla till årsmöte och där presentera berättelse över styrelsens och föreningens verksamhet.
  · Förbereda föreningens årsmöten och verkställa dess beslut.
  · Se till att protokoll och andra handlingar som rör föreningens verksamhet förvaras och arkiveras.
  · Till föreningens revisorer överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper.


§ 5. Ekonomi och revisorer

Styrelsen utser firmatecknare. Räkenskaperna ska föras läsårsvis och ska vara avlämnade till revisorerna en månad före årsmötet. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer som väljs vid varje ordinarie årsmöte, även revisorssuppleant väljs.

 § 6. Föreningsmöte

Föreningsmöten sker enligt beslut av årsmötet eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålls på höstterminen dock senast i november. Kallelse till årsmötet utsänds senast två veckor före mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Varje medlem äger en röst. Röstning får för enskild medlem inte ske med fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fall som nämns i § 7. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst utom i val då lottning ska avgöra.


Följande ärenden tas upp på årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av två personer att justera årsmötets protokoll

3. Frågan om årsmötet är stadgeenligt utlyst

4. Godkännande av dagordning

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Ekonomisk berättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

10. Val av styrelseordförande på ett år

11. Val av tre ordinarie styrelseledamöter på två år

12. Val av ersättare i styrelsen på ett år

13. Val av två revisorer samt revisorssuppleant på ett år

14. Val av två ledamöter till valberedningen, varav en är sammankallande på ett år

15. Fastställande av medlemsavgift för påföljande verksamhetsår

16. Behandling av aktuella ärenden från styrelsen

17. Behandling av motioner som inkommit till styrelsen senast en månad före årsmötet    

18. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året

19. Övriga frågor. Beslut får dock inte fattas i frågor som väcks på årsmötet.


§ 7. Stadgeändring

Beslut om ändring eller komplettering av föreningens stadgar är giltiga om det fattas genom majoritetsbeslut på två på varandra följande årsmöten, varav ett kan vara ett extra årsmöte/medlemsmöte.