Vår
Förskola

"Den naturrika omgivningen ser
vi som en tillgång genom att
den kompletterar vår förskola
och verksamhet."

Välkommen till Kvarsebo förskola

Föreningen Kvarsebo skola bedriver förskoleverksamhet för barn i åldrarna 1 – 5 år.

I Kvarsebo ca 4,5 mil från Norrköping och ca 3,5 mil söder om Nyköping, ligger Kvarsebo förskola. Förskolan övertogs 2010 av föreningen Kvarsebo skola och blev en fristående enhet tillsammans med skolan. Med närhet till skog/natur, som vi ofta besöker, ligger förskolan i en mysig lantlig miljö. Den naturrika omgivningen ser vi som en tillgång genom att den kompletterar vår förskola/verksamhet.

Vi på Kvarsebo förskola strävar efter att alla barn ska få en bra start i det livslånga lärandet och därför anser vi att det är viktigt att skapa en trygg, rolig och lärorik miljö för alla barn som befinner sig hos oss. På förskolan arbetar vi aktivt och medvetet att utveckla barnens sociala kompetenser, att lära dem att respektera och lyssna på varandra samt att lösa konflikter. Som utgångspunkt för det pedagogiska arbetet använder vi oss av barnens lek som därför får ett stort utrymme i vår verksamhet. Genom leken får barnen möjlighet att utveckla samförstånd, ömsesidighet och turtagande i samspelet med sina kamrater och oss pedagoger. Vi arbetar med att skapa öppet klimat och vikänsla på förskolan. Detta gör vi bland annat genom att ha gemensamma öppningar/stängningar tillsammans med fritidshemmet.
 


Vi anser att det är viktigt att se det kompetenta barnet. Vår tanke är att alla barn har en möjlighet att erövra kompentens utefter sin egen förmåga. För att utvecklas är det viktigt att barnen har lust och vilja att lära sig. Därför anser vi att det är av största betydelse att barnen har roligt tillsammans med oss och att vi möter dem positivt. Barn som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära genom livet.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. De arbetar för att skapa en miljö som stimulerar och utmanar barnen.
Sedan 2014 arbetar vi enligt målet att nå en giftfri förskola med det interna projektet giftbantad förskola.

Aktuella läsårstider

Ansökan om förskoleplats

Önskas plats i förskolan kontakta skolans rektor Denise Ekholm på 0768-12 60 70

E-post rektor.kvarsebo@gmail.com

Köregler

Ditt barn för ett ködatum som är samma datum som den dagen din ansökan registreras. Om flera barn har samma datum så erbjud det äldsta barnet plats först. Vi tillämpar syskonförtur. Avgift tas ut 12 månader/år. För mer information se separat avgiftsinformation.

Allmän förskola

Alla barn har rätt till allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Genom allmän förskola erbjuds barn pedagogisk verksamhet i form av förskola 15 timmar/vecka. Det är kostnadsfritt när ditt barn deltar i allmän förskola. Allmän förskola följer läsåret och erbjuds 525 timmar/år.

Så kan du påverka

Som förälder kan ni vara med och påverka verksamheten. Detta genom att delta i vårt föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal samt besvara de enkäter och frågor som skickas ut till er men även genom den dagliga dialogen hem och verksamhet.

Sekretess och anmälningsplikt

För all personal som arbetar inom förskola och pedagogisk omsorg gäller sekretesslagen, vilken innebär tystnadsplikt gentemot utomstående. Misstänker man att ett barn far illa bryts tystnadsplikten och anmälningsplikt enligt socialtjänstlagen 14 Kap 1 § råder. ”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt de som är anställda hos sådana myndigheter är skyldiga att genast till individ och familjeomsorgsnämnden anmäla om det i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att individ och familjeomsorgsnämnden behöver ingripa till en underårigs skydd”.

Arbetssätt

Arbetssättet på Kvarsebo förskola baseras på förskolans läroplan. Vi arbetar med figurerna Babblarna, på så vis följer vi läroplanen. Alla Babblarna har sina egna egenskaper.
Utifrån läroplanen och våra andra styrdokument, så som barnkonventionen och den lokala skolplanen, vill vi skapa förutsättningar för att alla barn ska utvecklas optimalt efter sina egna förutsättningar i sin egen takt. Verksamheten bygger på vårt förhållningssätt till barnen som innebär att vi alltid är nära barnen för att stötta, hjälpa och stimulera deras utveckling.
För att skapa en lugnare atmosfär på förskolan men även att skapa fler lärande tillfällen, delar vi in barnen i mindre grupper under dagen. I de olika aktiviteterna skapas åldershomogena grupper som utmanar barnen vidare i sitt lärande.

På förskolan använder vi hela dagen till ett aktivt lärande både i barnens lek och i rutinsituationer. Barnens lek är viktig eftersom det är genom den som de får en förståelse för sin omvärld och på så sätt utvecklar sin sociala, emotionella, motoriska och intellektuella förmåga. Förutom utgångspunkten i barnens lek arbetar vi utifrån de olika sinnena där barnen får se, lyssna, känna, lukta och smaka. Under dagen arbetar vi kontinuerligt med hur vi ska bemöta varandra. Som vuxna är det viktigt att vi agerar goda förebilder för våra barn, eftersom barnen gör som vi. Detta gör vi genom att vi visar varandra respekt och ger varandra ett bra bemötande. På förskolan har vi nolltolerans när det gäller mobbing. Vårt förhållningssätt är att alltid ingripa när barnen behandlar varandra på ett icke acceptabelt sätt enligt vår likabehandlingsplan.

Tillsammans med barnen skapar vi spännande miljöer som lockar barnet till nya utmaningar och lustfyllt sökande efter kunskaper och erfarenheter. Med oss pedagoger som vägleder och medforskare får barnen pröva, undersöka och upptäcka omvärlden. Genom att barnen på egen hand men även tillsammans med oss pedagoger tillåts utforska sin omvärld, väcks deras nyfikenhet men även tilliten till den egna förmågan.

I den dagliga verksamheten arbetar vi aktivt med olika värdegrundsfrågor. Detta är ett mycket viktigt arbete för oss som handlar om att göra barnen medvetna och skapa en förståelse för demokratiska principer så som.

- Alla människors lika värde oavsett kön, social eller etnisk tillhörighet
- Våra rättigheter
- Våra skyldigheter

Genom arbetet med olika värdegrundsfrågor hoppas vi kunna grunda sunda inställningar hos barnen om sig själva, andra saker och miljön.
I vår verksamhet arbetar vi efter olika teman. Dessa utvecklas genom barnens intressen och frågor. Vi ger barnen möjligheter att fördjupa sig i sådant som de upptäckt och fängslats av. I arbetet är det barnen som visar vägen vi pedagoger finns där för att stötta och utmana barnen till fortsatt utveckling.

Verksamheten innefattar även:
- Samling där vi bygger upp vår gruppkänsla, använder oss av sånger, rörelser, rim, ramsor, matematik. Vi benämner alla barnen med deras namn, även de barnen som inte är på förskolan. Vi sätter upp kort på barnen, vilka som är på förskolan/lediga/sjuka.
- Skapande verksamhet där barnen får möjlighet att prova på olika material och tekniker.
- Rörelseaktiviteter där barnen får möjligheter att använda sin kropp på olika sätt genom, t ex ”mini-röris”, olika balansövningar, hinderbanor, rörelselekar.
- Skogsutflykter till vår närliggande skog, där vi pratar om växter, träd och djur.
- Att besöka bokbussen.
- Vila med sagoläsning mån – torsdag, band saga på fredagar
 

Varje dag serveras frukost, frukt, lunch och mellanmål. Till lunchen serveras det salladsbuffé.
Maten levereras från Ålberga kök. Maten är tillagad lokalt och från grunden. Samtliga mejeriprodukter samt frukt och grönt är ekologiska. Till varje måltid serveras ett stort utbud av grönsaker samt mellanmjölk (hårt bröd).

Vårt mål är att vi är ute minst en gång om dagen, antingen på förmiddagen eller eftermiddagen. Genom att vi utnyttjar årstidernas växlingar, blir förskole gården och närområdet en ständigt aktuell kunskapskälla.
 

En viktig och betydelsefull del av vårt arbete är dokumentation, där vi synliggör verksamheten för alla. Pedagogen kan, genom att dokumentera det barnen gör, säger och ger uttryck för att få en uppfattning om hur barnet förstår och upplever sin omvärld. Dokumentationen är också ett arbetsverktyg för oss pedagoger och ger oss ett underlag för att kunna förändra och utveckla den pedagogiska miljön. Utvecklingen av vår verksamhet är en ständig pågående process.

Allmän information

Förskolan vänder sig till barn från 1 – 5 år. Hos oss läggs en grund för ditt barns lärande och utveckling. I förskolan lär sig barnen genom lek, skapande och genom att utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Att skapa trygghet för både barn och föräldrar är en viktig uppgift för förskolan.
 
Styrdokument för förskolan
Förskolan är en egen skolform och arbetet styrs av skollagen och läroplan för förskolan, Lpfö 18. I Skolverkets broschyr Förskolan är till för ditt barn hittar du mer information om vad detta innebär. Vi arbetar utifrån barnkonventionen, läroplan och likabehandlingsplanen. Förskolans läroplan betonar människans frihet och integritet, allas lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet med svaga och utsatta människor samt delaktighet och inflytande. Vi vuxna som arbetar i förskolan ska vara föredömen för barnen när det gäller etiska värden och normer.
 
Läroplanen för förskolan
Förskolan har sedan augusti 1998 en egen läroplan som gör att den ingår i och härmed utgör det första steget i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ungdomar. Avsikten är att de tre läroplanerna – förskolans, grundskolans och gymnasieskolans – ska länka in i varandra utifrån en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Förskolan är därmed en viktig del i barns lärande och ska inspirera barn att utforska omvärlden.
 
Förskolans målområden
 
·         Normer och värden
·         Utveckling och lärande
·         Barns inflytande
·         Förskola och hem
·         Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
 
Avgift
Maxtaxa enligt riksdagens grundmodell tillämpas i kommunen sedan 2003-10-01. Taxan gemensam för förskola och pedagogisk omsorg. Avgiftens storlek beräknas på hushållets gemensamma bruttoinkomst per månad. Syskonrabatt tillämpas. Som barn nummer ett i taxan, räknas alltid det yngsta placerade barnet. Avgift tas ut 12 månader per år.
 

Inlämning av schema

Inlämning av schema för barnet, lämnas in senast den 25 för nästkommande månad. För schemafrågor, maila eller kontakta oss på telefon.

Mail: forskola.frita@gmail.com
Telefon: 0768-49 60 70

Information till föräldrar

När ni lämnar era barn, lämna dem till en pedagog. Även när ni kommer och hämtar era barn, säg till en pedagog att ni går hem.

På länken nedan finner du som förälder information om t ex olycksfallsförsäkring, föräldraråd, olika planer, policys och andra viktiga dokument.